இனியாவது நல்ல தலைமை கிடைக்குமா ? – KAMAL, SANTHANAM & SJ SURYA SPEECH


Producer Council election speech video. Speech by Kamal, Santhanam and Sj Surya. இனியாவது நல்ல தலைமை கிடைக்குமா ? – KAMAL, SANTHANAM & SJ SURYA SPEECH